Depozyt notarialny

Bezpieczną i coraz popularniejszą formą zabezpieczenia transakcji, np. zapłaty ceny sprzedaży jest depozyt notarialny. Polega na tym, że przed transakcją (aktem notarialnym dokumentującym główną czynność) strona kupująca wpłaca do depozytu notarialnego (gotówką albo na rachunek bankowy kancelarii) określoną kwotę. Towarzyszy temu sporządzenie protokołu z przyjęcia pieniędzy do depozytu. Z tym wiążą się dodatkowe koszty, jednak depozyt stanowi dodatkowe zabezpieczenie zapłaty ceny sprzedaży. W chwili podpisania protokołu pieniądze muszą być zaksięgowane na koncie kancelarii.

Korzyściami depozytu jest zabezpieczenie stron transakcji. Kupujący nie musi przelewać sprzedającemu pieniędzy zanim dojdzie do zawarcia transakcji, a sprzedający może być pewny, że kupujący dysponuje określoną sumą pieniędzy. Jeżeli do transakcji dojdzie, notariusz przelewa środki na konto sprzedającego, zgodnie z warunkami z protokołu przyjęcia pieniędzy do depozytu. Jeżeli do transakcji nie dojdzie, notariusz zwraca pieniądze kupującemu, zgodnie z postanowieniami ww. protokołu. Warto sobie zdać sprawę, że przejście własności nie jest zależne od zapłaty ceny sprzedaży – dochodzi do niej wraz z podpisaniem aktu notarialnego.

Depozyt może być również stosowany przy podziale majątku wspólnego, dziale spadku, czy zniesieniu współwłasności.

Słabszą alternatywą dla depozytu notarialnego jest poddanie się rygorowi egzekucji w akcie notarialnym. Więcej na ten temat, jak i ogólnego porównania sposobów zabezpieczeń zapłaty pieniędzy, w kolejnych postach na blogu.

Zapraszamy również do kontaktu z kancelarią. Chętnie wyjaśnimy wszelkie zawiłości związane z podpisaniem aktu notarialnego.

Kategorie