Czy notariusz może sporządzić umowę poza kancelarią

„Co do zasady”, notariusz sporządza akty notarialne w kancelarii notarialnej. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia stronom odpowiednich warunków do zachowania ich wizyty oraz szczegółów ich spraw w tajemnicy. Notariusz jest zobowiązany do objęcia informacji, o których się dowiedział w związku z wykonywaniem swoich czynności tajemnicą notarialną. Ponadto notariusz musi zapewnić bezpieczeństwo dokumentom.

Notariusz może dokonywać czynności notarialnych także poza kancelarią notarialną, „jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności”. W praktyce oznacza to zazwyczaj sytuację kiedy ktoś nie jest w stanie o własnych siłach przybyć do notariusza wskutek wypadku, kontuzji, choroby. Inną sytuacją mogą być względy logistyczne, jak np. zgromadzenie akcjonariuszy, czy wspólników, protokołowane przez notariusza, których jest na tyle dużo, że ciężko było by je zorganizować w kancelarii notarialnej.

Na koniec, chodzi też o tzw. „godność zawodu”. Często sprawy dokumentowane aktem notarialnym są tej wagi, że po prostu nie powinny być załatwiane w kawiarni czy na stacji benzynowej.

Wraz z czynnością poza kancelarią wiążą się dodatkowe opłaty, 50 zł w porze dziennej/ 100 zł w porze nocnej, za każdą godzinę pracy notariusza od opuszczenia kancelarii do jej powrotu. Reguluje to art. 17 Rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o czynnościach poza kancelarią, zapraszam do kontaktu.

Kategorie